Shopping Cart

Kontakt: 0917 540 838

Doručenie Slovensko – GLS Kuriér (do 24hod.) 3.99€

Kontaktujte nás

0917 540 838

Sociálne siete

Reklamačné podmienky

[row ]
[col span=”1/2″]

MÁM REKLAMÁCIU. AKO MÁM POSTUPOVAŤ?
Všetky podrobné informácie o reklamáciách, záručnej dobe a reklamačnom konaní nájdete v našom reklamačnom poriadku ktorý je uvedený nižšie.

Pri reklamácii prosím dodržte tieto zásady:

a) Reklamovaný tovar musí byť čistý a s označenými závadami ( vady označiť papierovou lepkou).
b) K tovaru prosím priložte fotokópiu daňového dokladu, ktorý Vám bol zaslaný spolu s tovarom
c) K tovaru prosím priložte vyplnený a podpísaný reklamačný formulár
Informovať sa taktiež môžete na našom zákazníckom servise,alebo na emailovej adrese: obchod@formotor.sk
NA AKÚ ADRESU MÁM ZASLAŤ REKLAMÁCIU SPOLU S REKLAMAČNÝM FORMULÁROM?
Vašu reklamáciu prosím zašlite:

FORMOTOR s. r. o.
Františka Hečku 1752/18
96001, Zvolen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Mobil: +421 (0) 917 540 838

UPOZORNENIE: Tovar neposielajte na dobierku, v takom prípade nebude prevzatý!

BUDEM PLATIŤ ZA POŠTOVNÉ PRI REKLAMÁCII, VÝMENE ALEBO VRÁTENÍ TOVARU?
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť Formotor , s.r.o. , so sídlom Františka Hečku 1752/18, 96 001 Zvolen (ďalej len „Formotor s.r.o.“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
2.1 Formotor s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2 Ak sa na zakúpenom tovare primeraným a rozumne predvídateľným spôsobom užívania kupujúcim v účele určenia vyskytne chyba, má Kupujúci právo užívaním vzniknutú chybu tovaru reklamovať v prislúchajúcej záručnej dobe, t.j. uplatniť právo zo zodpovednosti za vady tovaru, ktorá je max. 24 mesiacov, počítanej odo dňa prevzatia tovaru.

2.3 Tovar nadobudnutý riadnym spôsobom sa nepovažuje za chybný, pokiaľ dôjde počas záručnej doby k zmene jeho vlastností v dôsledku jeho neprimeraného opotrebenia, neošetrovania, nesprávneho používania, používania v rozpore s účelom určenia, ktorému má tovar slúžiť, v dôsledku nevhodnej základnej údržby zo strany Kupujúceho alebo jemu blízkych osôb.

3. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO
3.1 Predávajúci predáva tovar v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v kvalite bežnej, zodpovedajúcej účelu určenia tovaru, za predpokladu primeraného a rozumne predvídateľného spôsobu užívania v účele určenia Kupujúcim a za tovaru zodpovedajúcich podmienok, bez zjavných chýb a zodpovedá za dodržiavanie tejto povinnosti.

3.2 Predávajúci zodpovedá za skryté chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe, max. však 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

3.3 Pokiaľ Kupujúci reklamuje tovar počas prvých 12-tich mesiacov od kúpy, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, získaného na vlastné náklady.

3.4 Ak Kupujúci reklamuje tovar po 12-tich mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, tak je zároveň povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

3.5 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

3.6 Predávajúci vedie o uplatnených reklamáciách evidenciu v číslovanom rade, v rozsahu dátum prijatia, dátum vybavenia reklamácie, vrátane dôvodov prečo nedošlo k vybaveniu ihneď, o spôsobe vybavovania, výsledkov odborného posúdenia a kópie dokladu o vybavení a na požiadanie je povinný ju predložiť orgánu dozoru na nazretie.
[/col]
[col span=”1/2″]

4. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)
4.1 Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Formotor s.r.o. je povinné, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
4.2 Kupujúci uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho tak, že reklamovaný tovar zašle na adresu Predávajúceho na vlastné náklady, alebo reklamovaný tovar doručí osobne do sídla Predávajúceho, a ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru. Ak je reklamovaný tovar posielaný poštou, resp. iným prepravcom, do balíka je Kupujúci povinný vložiť kópiu daňového dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, kópiu dokladu od doručovateľa a vyplnený „Reklamačný list“,, ktorý je prístupný na stránke predajcu. Tovar nesmie byť zasielaný kupujúcim, resp. spotrebiteľom na dobierku, lebo predávajúci takýto Tovar, určený na reklamáciu, nepreberie.

4.3 Po prijatí reklamovaného tovaru Predávajúci odošle Kupujúcemu reklamačný protokol, najneskôr však spolu s oznámením o vybavení reklamácie, v ktorom uvedie kód a názov tovaru, vytýkané chyby tovaru a deň, kedy došlo k uplatneniu reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie Kupujúceho sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

4.4 Predávajúci postupuje pri vybavovaní reklamácie v súlade s článkami 2 a 3 RP.

5. REKLAMAČNÉ LEHOTY
5.1 Lehota na uplatnenie práva z vád kúpeného tovaru je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

5.2 Ak je na tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená iná lehota na použitie veci, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5.3 Ak sa na tovar vydá záručný list, musí sa už pri predaji riadne vyplniť. Ak záručná doba začne plynúť od iného okamihu ako odo dňa predaja, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.

5.4 V odôvodnených prípadoch, kedy vybavenie reklamácie vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu reklamovaného tovaru, odborné posúdenie autorizovaného subjektu alebo opravu, môže Predávajúci dohodnúť s kupujúcim inú lehotu, najviac však 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

5.5 Ak sa reklamácia vybaví opravou, rozhodnutím výrobcu, doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúcemu doručený reklamovaný tovar, sa do záručnej doby nezapočítava.

5.6 Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, resp. jeho opravou, Predávajúci odošle na náklady Kupujúceho reklamovaný tovar na jeho adresu, z ktorej mu bol reklamovaný tovar doručený. Ak Kupujúci neprevezme v odbernej lehote reklamovaný tovar, prípadne ho odmietne prevziať, a tovar sa tak vráti späť na adresu Predávajúceho, Predávajúci upozorní Kupujúceho emailovou správou o tejto skutočnosti a súčasne ho vyzve, aby si reklamovaný tovar prevzal v sídle Predávajúceho do 15 dní od doručenia tejto výzvy. Po márnom uplynutí 15 dní od tejto výzvy Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať skladné. Reklamačná lehota pokračuje v takomto prípade plynúť odo dňa, v ktorom došlo k odmietnutiu prijatia reklamovaného tovaru, resp. dňom jeho doručenia Kupujúcemu.

5.7 Pri veciach predávaných Predávajúcim za nižšie ceny z dôvodu vady, ktorá nebráni, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola kupujúcemu poskytnutá nižšia cena.

6. ODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY
6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

6.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

7. NEODSTRÁNITEĽNÉ CHYBY
7.1 Za neodstrániteľné výrobné vady sa považujú také chyby materiálu, vada výroby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol kupujúcim riadne užívať ako tovar bez vád a v účele určenia.

7.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.3 Tie isté pravá má kupujúci, ak ide síce o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo väčší počet chýb (minimálne tri) tovar riadne užívať.

7.4 Ak ide o neodstrániteľné výrobné chyby, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať v účele určenia, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 Práva a povinnosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa spravujú zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a platnej právnej úpravy na kúpu tovaru sa vzťahujúce.

8.2 Tento reklamačný poriadok spoločnosti Formotor s.r.o. platný pre internetový obchod formotor.sk , nadobúda platnosť dňom 1.11.2013

Formotor, s.r.o.
[/col]

[/row]

Doručenie ZDARMA

Všetky objednávky nad 80€

Rýchla donáška do 24 hod.

90% tovaru skladom

100% originál

Originálny tovar záruka 100%

100% Bezpečná platba

PayPal / MasterCard / Visa / Stripe